Videoopptak fra bystyremøte 10. og 11. desember 2014

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 10. og 11.12.2014


Dagsorden.
 

Saksliste
Saknr. PDF MOV Tittel
PS14/180 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format
Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015.
PS14/181 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ad sak, tilleggsinformasjon ifm økonomiplan 2015-2018
PS14/182 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ad Sak. Behov for endret disponering av investeringsmidler - Økonomiplan 2015-2018
PS14/183 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014.
PS14/184 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2015.
PS14/185 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Havn KF. Årsbudsjett 2015.
PS14/187 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Eiendommer KF - årsbudsjett 2015
PS14/186 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø kirkelige fellesråd. Årsbudsjett 2015.
PS14/188 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Nye vedtekter Bodø Kulturhus KF
PS14/189 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format SFO - Evaluering av skolefritidsordningens kvalitet og innhold
PS14/190 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Samhandlingsprosjektet - fase 1
PS14/191 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tekniske hjelpemidler - organisering
PS14/192 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bolig- og tjenestebehov for unge funksjonshemmede
PS14/193 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bo - og omsorgstilbud på kommunalt rusfelt fra 2015
PS14/194 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Søknad om fritak for eiendomsskatt for gnr 58 bnr 100, Valle
PS14/195 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Nye Bodø Rådhus - Ferdigstilt skisseprosjekt
PS14/196 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Rekruttering av valgmedarbeidere til kommune- og fylkestingsvalget 2015
PS14/197 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Overdragelse av Aspmyra Stadion AS til Bodø Spektrum AS
PS14/198 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Oppstart Bodø kommunale eiendommer KF
PS14/199 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø naturskole - mulighetene for å inngå leieavtale med Det Norske Misjonsselskap om leie av Vatnlia leirsted.
PS14/200 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Prioritering av søknader på statlige spillemidler 2015
PS14/201 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Planlegging av Rønvikjordene.
PS14/202 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Erverv av areal for utvidelse av fortau Gamle Riksvei - ekspropriasjon og forhåndstiltredelse
PS14/203 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Vedtak av kommunedelplan klima og energi 2014 - 2026
PS14/204 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forhåndsuttalelse - Trasevalg ny strømforsyning til Bodø, kryssing ved Hopen.
PS14/205 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Høringsuttalelse - Endret konsesjonssøknad Skredelva kraftverk
PS14/206 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Høring, regionalt tiltaksprogram for vannregion Nordland og Jan Mayen
PS14/207 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Ragnar Schjølbergsvei 1 - 5
PS14/208 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål
PS14/209 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Uttalelse til klagebehandling av detaljreguleringsplan for Privat stall på Bestemorenga.
PS14/210 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Endring i betalingsregulativ for teknisk avdeling for byplan-, byggesaks- og geodatakontorene
PS14/211 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Klage på vedtak - Reguleringsplan for kvartal 39
PS14/212 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Suppleringsvalg FRP - Frits Hermand Evjen
PS14/213 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Nytt medlem til komite for plan, næring og miljø
PS14/214 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format   Referatsaker
RS14/8 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Omlokalisering av Byteknikk - Drift og produksjon
RS14/9 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Politisk møteplan 2015
RS14/10 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Status "Framtida vårres del 2" , utredninger og gjennomførte tiltak
RS14/11 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Arbeidsreglementet - endringer
RS14/12 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Salten Regionråd - Nasjonale og regionale samferdselsprioriteringer
PS14/215 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format   Interpellasjon
FO14/2 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon - Randolv Gryt: Finansiering gang- og sykkelvei Skålbones - Saltstraumen
FO14/3 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon - Ali Horori: Krafttak mot mobbing
PS14/216 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format   Fastsetting av rådmanns lønn