Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 12.12.2013 og kveldsmøte 11.12 2013
Tidspunkt: Kl. 09.30


Dagsorden.
 

Saksliste
Saknr. PDF MOV Tittel
PS13/158 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Havn KF. Årsbudsjett 2014.
PS13/159 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014.
PS13/160 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Kulturhus KF. Årsbudsjett 2014.
PS13/161 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø kirkelig fellesråd. Årsbudsjett 2014.
PS13/162 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014.
PS13/163 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Handlings for velferdsteknologi 2014 - 2018
PS13/164 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Oppfølging av saken PS 13/4 Kvotekraft Bodø kommune - Investering i Oldereid
PS13/165 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Utvikling av sjørettet næringsareal i Bodø
PS13/166 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Søknader om fritak for eiendomsskatt
PS13/167 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Revidering av kriterier og standarder i pleie og omsorg
PS13/168 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag til endring av deler av betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradelings-, oppmålings- og eierseksjoneringssaker
PS13/169 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Fastsetting av planprogram - kommunedelplan klima og energi
PS13/170 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag til detaljreguleringsplan for rv. 80 gang- og sykkelundergang ved Hunstadsenteret
PS13/171 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling - detaljregulering for Nordlandsmuseet, Sentrum
PS13/172 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1
PS13/173 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av områdereguleringsplan for Vollsletta
PS13/174 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling PlanID 1278 Detaljregulering Notveien 13
PS13/175 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Klage på vedtak - liten endring av reguleringsplan for Alsos. kjerringøy
PS13/176 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Endring av vedtekter for kommunale barnehager
PS13/177 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format AD-notat til endring av vedtekter
PS13/178 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format System for kvalitetsvurdering av skolene i Bodø kommune, jmf. opplæringsloven 13.10
PS13/179 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Midlertidig forlengelse av leieavtale - Fram Kino
PS13/180 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Endringer av vedtektene av stiftelsen Internasjonalt senter Fair Trade
PS13/181 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Plan for idrett og friluftsliv 2014 - 2017
PS13/182 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Prioritering av søknader på statlige spillemidler 2014
PS13/183 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Etablering og vedtekter - Bodø kommunes nydyrkingsfond.
PS13/184 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Nye vedtekter for Bodø Havn KF
PS13/185 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Christine Klippenvåg Nordgård - søknad om fritak som meddommer i Salten Tingrett
PS13/186 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag på medlemmer til Trygg Trafikks styre for perioden 2014-2016
PS13/187 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Endringer i komitesammensetning - Arbeiderpartiet
PS13/188 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Referatsaker
RS13/16 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ad framdrift for utlegging av kommuneplanens arealdel 2014 til offentlig ettersyn og høring.
RS13/17 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Måloppnåelse svømming og tiltak for å øke svømmeferdighetene.
PS13/189 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ad sak - Kvalitet innen spesialundervisning/PPT, PS 13/40
PS13/190 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale