Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 12.09.2013
Tidspunkt: Kl. 09.30

Dagsorden.


Saksliste
Saknr. PDF MOV Tittel
PS13/113 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format AD-sak Brannstasjon i Bodø - formannskapssak PS 13/115 - Forprosjekt
PS13/114 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttrapport Prosjektplan I "Utredning av Lille Hjartøy"
PS13/115 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Parkeringsanlegg under grunnen i Rådhusparken / Solparken - Vurdering av mulighetsstudien
PS13/116 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Saltvern fellesskap - arealknapphet og mulige løsninger
PS13/117 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Prinsipper og føringer for revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune
PS13/118 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Høringsuttalelse om Helse Nords "Prosjekt kompetanseutfordringer som føler av samhandlingsreformen"
PS13/119 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF, Bodø fengsel og Bodø kommune
PS13/120 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF
PS13/121 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Evaluering av Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
PS13/122 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Høringssvar - Rullering av handlingsprogram regional plan for vindkraftverk i Nordland - arealmessige vurderinger
PS13/123 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Melding om oppstart og utlegging til offentlig høring - planprogram klima og energiplan
PS13/124 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Klage på vedtak - Reguleringsplan/endring med bestemmelser for Rv.80 Hunstadmoen - Thallekrysset - plan nr. 1263
PS13/125 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Klage på vedtatt detaljreguleringsplan Privat stall (PlanID 2322)
PS13/126 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag til detaljregulering for Ytterjorda
PS13/127 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling Detaljreguleringsplan Biobrenselanlegg Rønvikjordene (PlanID 1301)
PS13/128 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes
PS13/129 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format   Saken utsatt (Sluttbehandling - Detaljregulering Notveien 13 (PlanID 1278))
PS13/130 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Vegsalting
PS13/131 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Frøydis Refsvik Grindstein (H) - søknad om fritak fra politiske verv
PS13/132 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ingar Håkon Bråthen Steen (AP) - søknad om fritak fra politiske verv
PS13/133 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Harald Olaussen - søknad om fritak som alminnelig meddommer i Salten Tingrett
PS13/134 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kvalitet innen spesialundervisning/PPT - Rapport fra Salten kommunerevisjon
PS13/135 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Nytt medlem av Kommunal Valgnemnd fra Høyre

Finner du feil elle mangler? Send epost til lennart.marli@bodo.kommune.no