Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 19. og 20. juni 2013Dagsorden.


Saksliste
Saknr. PDF MOV Tittel
PS13/64 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Finansforvaltning 2012 - årsrapport
PS13/65 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Høring - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven - rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
PS13/66 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse
PS13/67 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kommunal garanti Bodø Industri AS
PS13/68 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Garantier - regler og retningslinjer i Bodø kommune.
PS13/69 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format "Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse
PS13/70 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Alternative Læringsarenaer
PS13/71 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Plan for entreprenørskap og elevaktiv læring
PS13/72 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Midlertidig utleie av offentlig gategrunn
PS13/73 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Anke på vedtak om tilskudd til Bodø yogafestival
PS13/74 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Retninglinjer for anskaffelser i Bodø kommune
PS13/75 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2012.
PS13/76 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Havn KF. Tertialrapport 1/2013.
PS13/77 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Kulturhus KF. Årsberetning og årsregnskap 2012.
PS13/78 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Kulturhus KF. Tertialrapport 1/2013.
PS13/79 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012.
PS13/80 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Spektrum KF. Tertialrapport 1/2013.
PS13/81 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Detaljregulering, Gnr. 55/154, Støver Vest
PS13/82 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehnadling - områdereguleringsplan for Albertmyra og omegn
PS13/83 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling - Detaljregulering planID 2322 Privat stall
PS13/84 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling planID 1300 Detaljregulering innseiling Bodø indre havn
PS13/85 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling Detaljregulering Bodøsjøen felt B8
PS13/86 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Klage på vedtak - Detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad
PS13/87 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Delegasjonsreglementet - klagebehandling i plansaker etter plan- og bygningsloven
PS13/88 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Langsiktig flyplassløsning for Bodø - status og muligheter
PS13/89 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Årsregnskap 2012 for Bodø kommune
PS13/90 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tertialrapport 1/2013 med budsjettreguleringer
PS13/91 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Etablering av Stormen drift
PS13/92 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tilstand og ressursbruk i skolene 2012 - 2013
PS13/93 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Evaluering av skolenes innsatsteam
PS13/94 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ny barnehage i Rønvik-området
PS13/95 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Stiftelsen Internasjonalt senter - forhandlinger og organisasjonsendring
PS13/96 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format RAMS - etablering av styringssystemer i Bodø kommune
PS13/97 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Vektertjeneste i Glasshuset
PS13/98 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Voldtekter i Bodø - hva kan kommunen gjøre
PS13/99 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus. Konkurransegrunnlag.
PS13/100 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kommunal forskrift om hundehold i Bodø kommune, nytt forslag.
PS13/101 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tilsettingsmyndighet for topplederstillinger
PS13/102 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling - detaljregulering for kvartal 22, Sentrum
PS13/103 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling - detaljregulering for Kvalvikodden - næringsområde N4, N5 og deler av N1 og N3
PS13/104 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling - Detaljregulering av togstopp Tverlandet.
PS13/105 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling PlanID 1302 Burøyveien 14-20
PS13/106 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag til detaljregulering for MaxMat eiendom Rønvikleira AS - sluttbehandling
PS13/107 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan for Tverlandet tettsted.
PS13/108 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Høringsuttalelse ifm planene om bygging av vindkraftverk på Helligvær.
PS13/109 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Referatsaker
RS13/11 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Halvårsrapportering for partnerskapsavtalen mellom Bodø kommune og Husbanken - pr. mars 2013
RS13/12 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kommunens vedtak stadfestes - Lovlighetskontroll - Bystyrets vedtak om innsparing/strukturendringer i barnehagedrift
RS13/13 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Samhandlingsreformen i Bodø ett år etter
RS13/14 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Oversendelse av protokoller fra kontrollutvalgets møte 27.mai 2013
PS13/110 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon
FO13/5 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon - flerspråklige elever i Bodø - skolen
PS13/111 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ad.sak. vedr. Formannskapets behandling av PS 13/88 i 05.06.2013 - Konkurranseutsetting av renhold i barnehager.
PS13/112 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Arctic Race of Norway - kommunalt bidrag