Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 12. og 13. desember 2012
Tidspunkt: Kl. 18:00 (12.12) og kl. 09:30 (13.12)

Dagsorden.
 

Saksliste
Saknr. PDF MOV Tittel
PS12/188 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Team Bodø KF. Årsregnskap og årsberetning 2012, pr 01.09.2012.
PS12/189 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Havn KF. Budsjett 2013.
PS12/190 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Spektrum KF. Budsjett 2013.
PS12/191 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø kulturhus KF. Budsjett 2013.
PS12/192 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013.
PS12/193 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Økonomiplan 2013-2016 - Årsbudsjett 2013 - Media-format Votering
PS12/194 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter
PS12/195 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bygging av ny ishall/fleridrettshall
PS12/196 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Vedtak om oppstart av kommuneplanen 2014-2025 og høring av planprogram.
PS12/197 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet
PS12/198 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Medlemskap for Meløy kommune i Salten Brann IKS
PS12/199 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ad. sak 12/118 - Alkoholpolitiske retningslinjer: Endring av retningslinje 5 for salg og 9 for skjenking
PS12/200 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Endring av forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune
PS12/201 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Fastsetting av ny rådmannslønn
PS12/202 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kommunal plan for Den kulturelle skolesekken, 2012-2016
PS12/203 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Prioritering av søknader på statlige spillemidler 2012
PS12/204 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sametingsvalget 2013 - valg av samevalgstyret
PS12/205 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Stortings- og sametingsvalget 2013 - fastsetting av valgdag.
PS12/206 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling. Detaljreguleringsplan for Bodø Indre Havn, Felt 9
PS12/207 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Detaljreguleringsplan for Bodø lufthavn, Meholten
PS12/208 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for bussveg mellom Bjørnhaugen og Lahaugen, Tverlandet
PS12/209 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle
PS12/210 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling. Detaljplan for felt B3.2, Støver Øst
PS12/211 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling. Detaljregulering av Støver Øst, feltene B5 og B6
PS12/212 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Detaljreguleringsplan for Hålogalandsgata 131 i Bodø sentrum - sluttbehandling
PS12/213 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Detaljregulering for gågategarasje øst - avklaring av eksisterende paviljonger i forhold til framtidig gågate, føring for utomhusplan
PS12/214 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Rammer for saksbehandling ved endring av vedtatte reguleringsplaner.
PS12/215 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Veileder for saker; Massedeponi og massedeponering i Bodø kommune
PS12/216 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Strategisk næringsplan handlingsplan 2013-14
PS12/217 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Gjennomført selskapskontroll: Forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av selvkost renovasjon i IRIS
PS12/219 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon
FO12/7 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon - Kan kvinner lede Bodø kommune?, Kirsten Hasvoll (SV)
PS12/220 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Referatsaker
RS12/26 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Rapport om kompetansenæringer
RS12/25 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Politisk møteplan for 2013
RS12/27 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Høring - Fylkesplan for Nordland 2013 -2025. Uttalelse fra Bodø kommune