Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 08/09/2011
Tidspunkt: Kl. 10.00

Protokoll fra møtet Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format

Dagsorden.
Spørsmål rettes til Vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50 12 , e-post: vibeke.nikolaisen@bodo.kommune.no

Saksliste
Saknr. PDF MOV Tittel
PS11/113 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Endring av kommuneplanens arealdel med tilhørende planbeskrivelse og bestemmelser - Rønvikjordene
PS11/114 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag til detaljreguleringsplan for Junkerveien 63
PS11/115 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Reguleringsplan for Respila, Alsos, Kjerringøy
PS11/116 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Områderegulering for Bodø stamnetterminal - klage på vedtak, Norges Lastebileier-Forbund avdeling Nordland
PS11/117 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling - reguleringsplan for Sørstrupen - Hestdalen på Hunstad
PS11/118 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Høringsuttalelse til arealutvalgets forslag til effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen
PS11/119 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Strategisk plan - næringsarealer
PS11/120 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Klage på vedtatt reguleringsplan for Rv 80 Hunstadmoen- Thallekrysset i Bodø kommune
PS11/121 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kjøp av Vollsletta - Felt A
PS11/122 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø kirkelige fellesråd - Søknad om kommunal garanti
PS11/123 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Lokal forskrift om tidsfrister for saker som krever oppmålingsforretning.
PS11/124 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Prioritering av tiltak i parker/ byrom- plan for finansiering av Rådhusparken/ Solparken
PS11/125 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene fra reguleringsplan for Nerbyen m.m.
PS11/126 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Utredning av Lille Hjartøy - prosjektplan I
PS11/127 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Fysioterapitjenesten - privatisering
PS11/128 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Evaluering av Ruspolitisk råd og forslag til ny struktur for brukermedvirkning
PS11/129 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag til reglement for kontrollutvalget
PS11/130 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Revidering av bystyrets reglement og reglement for folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter
PS11/131 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Referatsaker
RS11/24 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Frisklivssentralen - status og utviklingsmuligheter
RS11/25 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Etisk kompetanseheving i kommunen, prosjekt i samarbeide med KS
RS11/26 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Referat fra SR-møte 9. - 10. juni
PS11/132 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Oppfølging av bystyrets vedtak 1. halvår 2011
RS11/27 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Misvær Ysteri AS - Orientering om status
RS11/28 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Protokoller fra kontrollutvalgets møte 25.august 2011
PS11/133 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon
FO11/6 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon - Kutt i tjenestetilbud til barn med funksjonshemming, Svein E. Olsen (R)
PS11/134 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ad-sak PS 11/113: Tilleggsopplysninger - Fremtidig bruk av Rønvikjordene