Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 16/06/2011
Tidspunkt: Kl. 10.00Dagsorden.
Spørsmål rettes til Linda K. Storjord, telefon 75 55 50 15 , e-post: linda.karin.storjord@bodo.kommune.no

Saksliste - Protokoll fra møtet Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format
Saknr. PDF MOV Tittel
PS11/91 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Perspektivmelding fra Bodø kommune 2012-2021. Planramme for økonomiplan 2012-2015.
PS11/92 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tertialrapport 1/2011 med budsjettreguleringer
PS11/93 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011
PS11/94 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Havn KF. Tertialrapport 1/2011
PS11/95 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Spektrum KF. Tertial 1/2011
PS11/96 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø Kulturhus KF. Tertialrapport 1/2011
PS11/97 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Vurdering av politisk styringsmodell 2011
PS11/98 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Næringsplan for landbruket i Bodø kommune
PS11/99 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bypakke Bodø
PS11/100 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kommunebarometeret 2011
PS11/101 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Framtidige tiltak for barn med overvekt
PS11/102 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tiltak for budsjettbalanse i barneverntjenesten
PS11/103 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Barnehageesktoren - innsparingskrav 2011 - 2014
PS11/104 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Hovedplan veg
PS11/105 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Høringsuttalelse til planprogram for Transportplan Nordland
PS11/106 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kultursamarbeid i Salten - videreføring
PS11/107 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Avtale om utvidet samarbeidsavtale mellom IMDi og Bodø kommune
PS11/108 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Massedeponi og ulovlig deponering
PS11/110 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Parkeringsrestriksjoner Plassmyra
PS11/111 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Søknad om fritak - Salten tingrett - suppleringsvalg.
PS11/112 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Referatsaker
RS11/21 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø studentråd - årsrapport 2009 og 2010
RS11/22 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Årsmelding 2010 Bodø eldreråd
RS11/23 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tilskudd organisasjoner