Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 14/04/2011
Tidspunkt: Kl. 10.00Dagsorden.
Spørsmål rettes til Vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50 12 , e-post: vibeke.nikolaisen@bodo.kommune.no

Saksliste - Protokoll fra møtet - Klikk her
Saknr. PDF MOV Tittel
PS11/31 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format  Media-format Tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon.
PS11/32 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ad Tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon
PS11/33 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Oppnevnelse av revisor i Bodø kommunale pensjonskasse
PS11/34 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Framtidig skolestruktur i området Løding/ Tverlandet
PS11/35 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø ungdomsråd - vedtektsendringer og valg
PS11/36 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Opplæring av flerspråklige/minoritetsspråklige elver i Bodø Statusrapport
PS11/37 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Levekår for barn og unge i Bodø kommune
PS11/38 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Reguleringsplan for Kvalvikodden. Klage på bystyrets vedtak 28.10.2010.
PS11/39 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Høringsuttalelse til Konseptvalgutredningen (KVU) for Rv 80 Løding- Bodø sentrum
PS11/40 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Avtale om samarbeid og etablering av overordnet samarbeidsorgan - RESO Salten
PS11/41 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av detaljregulering for Kulturkvartalet i Bodø.
PS11/42 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av detaljregulering for Nerbyen, Bofisk AS på moloen
PS11/43 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag til detaljregulering for Årnesveien 4
PS11/44 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag til reguleringsplan for Ole Rølvaags vei 38-44
PS11/45 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sykkelløftet i Salten
PS11/46 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Finansiering, bygging og drift av kunstgressbaner ved Grønnåsen og Bodøsjøen
PS11/47 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum
PS11/48 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Burøyveien rassikring - finansiering av tiltaket
PS11/49 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Etablering av trafikksikkerhetssenter i Bratten aktivitetspark
PS11/50 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Misvær skole: Branntekniske utbedringer.
PS11/51 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Retningslinjer ved tilrettelegging og bruk av fotballanlegg
PS11/52 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Skjerstad Bygningsstiftelse - valg av nytt styremedlem/varamedlem.
PS11/53 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon
FO11/4 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format  - Interpellasjon - svømmeundervisning i Bodø kommune - Ali Horori
FO11/3 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format  - Interpellasjon - "avklar papirløses rettigheter i Norge!" - Trukket tilbake
FO11/5 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format  - Interpellasjon - Igangsetting av arbeid med bygging av ny rullebane i Bodø - Ole Henrik Hjartøy
PS11/54 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Referatsaker
RS11/6 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format  - Skjerstad lokalutvalg. Årsmelding for 2010.
RS11/7 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format  - Kjerringøy lokalutvalg. Årsmelding 2010.
RS11/8 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format  - Saltstraumen lokalutvalg. Årsmelding 2010
RS11/9 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format  - Tverlandet lokalutvalg. Årsmelding 2010
RS11/10 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format  - Innstranda bydelsutvalg. Årsmelding 2010.
RS11/11 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format  - Internasjonalt senter - Årsregnskap og årsberetning 2010
RS11/12 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format  - Kontrollrapport 2010 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Bodø kommune
RS11/13 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format  - Oppfølging av politiske vedtak i bystyret 2. halvår 2010
RS11/14 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format  - Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.02.11