Videoopptak fra bystyremøte

Utvalg: Bystyret
Møtested: Rådhuset, Bystyresalen
Dato: 17/02/2011
Tidspunkt: Kl. 10.00Dagsorden
Spørsmål rettes til Vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50 12 , e-post: vibeke.nikolaisen@bodo.kommune.no

Saksliste - Protokoll fra møtet - Klikk her
Saknr. PDF MOV Tittel
PS11/1 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Svar på brev om krav om lovlighetskontroll i sak PS 10/164
PS11/2 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Husbanken
PS11/3 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Innspill til regional planstrategi
PS11/4 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon.
PS11/5 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Søknader om fritak for eiendomsskatt
PS11/6 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Grunnlaget for betalingsregulativ teknisk avdeling for byplan-, byggesaks- og geodatakontorene
PS11/7 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager
PS11/8 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kor vi møtes - endringer i kulturtilbudet for ungdom
PS11/9 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kapasitetsplan barnehager 2011
PS11/10 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kulturkvartalet - planlegging av drift
PS11/11 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kommunedelsutvalg i Bodø kommune. Status og vurdering.
PS11/13 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av reguleringsplan for Burøya avfallsenergianlegg
PS11/12 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Reguleringsplan for næringstomt ved Bertneskrysset, Bertnes ("rematomten")
PS11/14 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kollektivplan Bodø 2010 - 2021
PS11/15 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av områderegulering for Bodø stamnetterminal
PS11/16 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling av reguleringsplan for RV 80 Thallekrysset - jernbaneområdet
PS11/17 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling reguleringsplan Rv.80 Hunstadmoen - Thallekrysset.
PS11/18 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Forslag til detaljregulering for Nerbyen kvartal 98 - B 13, endelig behandling
PS11/19 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sluttbehandling reguleringsplan for Deponi i Jensvolldalen.
PS11/20 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Klage på bystyrets vedtak av reguelringsplan for Høgberg, Hopen.
PS11/21 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Molo vest - sentrumsnære anlegg for småbåter
PS11/22 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kjøp av Aspmyra stadion
PS11/23 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Bodø kulturhus KF - valg av styre.
PS11/24 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Referatsaker
RS11/1 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kirkhaugen -muligheter for videre bruk
RS11/2 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Kontrollutvalget - protokoll fra møte 25.11.2010
RS11/3 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Melding om vedtak fattet i h.h.t. kommunelovens õ 13 - Påkrav kausjonsansvar for Bodø Glimt
RS11/4 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Status på plan "Rett tjeneste til rett til"
RS11/5 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Realisering vedr. Tverlandet bru
PS11/25 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon
FO11/1 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon - "avklar papirløses rettigheter i Norge!" , Terje Cruickshank (V)
FO11/2 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Interpellasjon - tilpasset svømmeundervisning for grunnskolenei Bodø kommune - Ali Horori
PS11/26 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ad notat Kjøp av Aspmyra stadion - oppfølging av F.sak 11/2
PS11/27 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Rv. 80 Løding - Vikan. Vegpakke Salten fase 2a Tverlandsbrua Ansvarsfordeling ved en eventuell kostnadsendring.
PS11/28 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Byen og havna. Årsrapport 2010. Programevaluering 2009 - 2010.
PS11/29 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Ad sak: Tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon
PS11/30 Saksfremlegg m/vedlegg i PDF-format Media-format Sammenslåing av Skjerstad ASVO AS og Bodø Produksjonssenter AS. Utløsning av de private aksjonærene i Skjerstad ASVO AS